Yargıtay kararına göre muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma ile ilgili yeni tarihli emsal bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: “Miras bırakan tarafından davalıya çekişmeli taşınmaz temlik edilmiş buna karşın davacıya herhangi bir taşınmaz temlik edilmemiş olup Devamını Gör » »

Kızların miras dava hakları

Uygulamada en çok karşılaşılan konu mirasın erkek evlatlar arasında paylaşılmasıdır. Kızları mirastan mahrum bırakmak için yapılan bu satışlar geçersizdir. Ancak kızların miras haklarına kavuşması için Yargıtay içtihatlarında belirtilen ispat usulleri ile “mirastan Devamını Gör » »

Mirastan mal kaçırmanın ispatı

Mirastan mal kaçırma ile ilgili olarak emsal nitelikteki iki adet yargıtay kararlarını incelemenize sunuyoruz: “Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu Devamını Gör » »

MİRAS REDDİ KARARININ İPTALİ

Miras reddi kararının iptali mümkün müdür ? Miras reddinin usul ve esasları Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Kanun tarafından açık kalan konularda da Yargıtay İçtihatları ile konu çözüme kavuşturulmuştur. Kanunumuz açık hükmüne göre; ” Devamını Gör » »

MİRAS BIRAKANIN BANKADAKİ PARASI ÜZERİNDE MİRASÇILARIN HAKLARI

Kişinin ölümü ile birlikte bankadaki parası üzerinde tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olur. Türk medeni Kanunu’nun 640.maddesine bu ortaklık mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Paylaşma anına kadar mirasçılardan hiçbiri bankadaki paraya dokunamaz. TMK’nun Devamını Gör » »

 

Yargıtay kararına göre muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma

Muris muvezaası

Muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma ile ilgili yeni tarihli emsal bir Yargıtay kararında şöyle denilmektedir: “Miras bırakan tarafından davalıya çekişmeli taşınmaz temlik edilmiş buna karşın davacıya herhangi bir taşınmaz temlik edilmemiş olup dolayısıyla miras bırakandan oğluna satış yoluyla geçen taşınmazın intikalinin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.”  Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin T. 8.5.2013 tarihli kararı

Kızların miras dava hakları

Kızların miras dava hakları

2Uygulamada en çok karşılaşılan konu mirasın erkek evlatlar arasında paylaşılmasıdır. Kızları mirastan mahrum bırakmak için yapılan bu satışlar geçersizdir. Ancak kızların miras haklarına kavuşması için Yargıtay içtihatlarında belirtilen ispat usulleri ile “mirastan mahrum bırakma” olgusunu ispat etmeleri gerekir.

Miras bırakan sağlığında paylaştırma yapmışsa mal kaçırma iradesinden bahsedilemez. Buna ilişkin bir yargıtay kararında şöyle denilmektedir:

“mirasbırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa malkaçırmak kastından söz edilmeyeceğinden olayda 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur.” (1. HD, T. 11.12.2014)

Mirastan mal kaçırmanın ispatı

Miras davası

Mirastan mal kaçırma ile ilgili olarak emsal nitelikteki iki adet yargıtay kararlarını incelemenize sunuyoruz:

“Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşınmaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.” (1. HD T. 23.3.2004)

“01.04.1974 gün 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararında bir kimsenin, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği taşınmazın devrini tapuda satış olarak göstermesini muvazaa olarak tanımlamıştır. Temyiz konu davada ise taşınmazların devrini sağlayacak bir sözleşme mevcut olmayıp tapu teknisyeni huzurunda tescile muvafakat beyanı vardır. Bu durumda yorum yolu ile İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama alanının genişletilmesi yerinde değildir.” (YHGK T. 19.6.1996)

MİRAS REDDİ KARARININ İPTALİ

3

Miras reddi kararının iptali mümkün müdür ?

Miras reddinin usul ve esasları Medeni kanunumuzda düzenlenmiştir. Kanun tarafından açık kalan konularda da Yargıtay İçtihatları ile konu çözüme kavuşturulmuştur.

Kanunumuz açık hükmüne göre;

” Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler”

Bu hakkın nasıl kullanılacak ile kanun tarafından düzenlenmiştir. Miras reddi usulün uygun yapılmazsa, miras reddi kararının iptali mümkündür. Bunun için usule ilişkin hakların düşmemesi için vakit kaybetmeden hukuki yardım alınması gerekmemektedir.

MİRAS BIRAKANIN BANKADAKİ PARASI ÜZERİNDE MİRASÇILARIN HAKLARI

5

Kişinin ölümü ile birlikte bankadaki parası üzerinde tüm mirasçılar ortaklaşa hak sahibi olur. Türk medeni Kanunu’nun 640.maddesine bu ortaklık mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Paylaşma anına kadar mirasçılardan hiçbiri bankadaki paraya dokunamaz.

TMK’nun “Miras Ortaklığı” başlıklı 640.maddesine göre:

A. Mirasın geçmesinin sonucu

I. Miras ortaklığı

MADDE 640.- Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır.

Bir mirasçı ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.

TMK’nun “Elbirliği ile mülkiyet” başlıklı 701 ve 702.maddesinde bu mülkiyet türü şöyle düzenlenmiştir:

Elbirliği mülkiyeti

1. Kaynakları ve niteliği

MADDE 701.- Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir.

Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.

2. Hükümleri

MADDE 702.- Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir.

Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir.

Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz.

Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.

Mirasçının bankadaki parası elbirliğiyle mülkiyet rejimine tabi olduğundan, her bir ortağın bankadaki ortaklık hakkı, yani payına düşecek meblağı ancak bu malvarlığı tasfiyeye tabi tutulduğunda alabilir. Mirasçı tek başına hareket edemez. Mirasçıların tümü birlikte hareket etmeleri gerekir. Bu kanundan doğan bir zorunluluktur.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA

4
  • Kişi, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek neler yapar ?
  • Bunu önlemenin bir yolu var mıdır ?
  • Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı var mı ?
  • Zamanaşımı süresi ne kadardı ?
  • Beklenen miras hakkında kavuşmak için neler yapılabilir ?
  • Kişi hukuku kullanarak; satış veya bağış vs. şekli sözleşmelerle bir mirasçısını mirastan mahrum edebilir mi ?
  • Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında Mirasbırakan Tarafından Davalıya Taşınmaz Temlik Edilmişse takip edilecek hukuki süreç nedir ?
  • Acil hukuki himaye yolları var mıdır ?

Yukarıdaki bütün bu soruların muhatabı olan kişi öncelikle yapması gereken acil hukuki himaye tedbirlerine başvurmak olmalıdır. Bunun yanında miras hukuki bir yanda ölenin iradesine saygı diğer yandan hayatta kalanların haklarına erişim hakkı arasında bir denge tutturmak üzerine kuruludur.

Diyebiliriz ki miras hukukunun özü bu prensipte gizlidir. Miras hukukundan kaynaklanan; tapu iptali, muvazaa, mirasçılardan mal kaçırma gibi bütün ihtilaflar bu prensip esası üzerinden çözümlenmeye çalışılır. Burada hukuki olarak takip edilecek yol ve deliller mirastan mal kaçırma davalarında son derece önem arzetmektedir.